RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Legnicy dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Ośrodku Sportu i Rekreacji

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym przez art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), przekazuję informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji, z siedzibą przy ul. N. M. Panny 7, 59 -220 Legnica
Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest pod wskazanym wyżej adresem, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sekretariat@osir.legnica.eu

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: iod@osir.legnica.eu

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
– realizacji zadań na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
– wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
– wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
– w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez administratora na podstawie art. 6       ust. 1 lit f RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą we wskazanych powyżej celach przez okres niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków administratora wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zawartej umowy lub do czasu wycofania zgody.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych. Mogą natomiast zostać ujawnione podmiotom uprawnionym do uzyskania dostępu do tych danych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

6. W ramach uprawnień dotyczących przetwarzania przez administratora w wyżej wymienionych celach Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
2) sprostowania/uzupełnienia danych,
3) ograniczenia ich przetwarzania,
4) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta umowa, w pozostałych przypadkach jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych skutkować może brakiem realizacji załatwienia sprawy lub brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanych przez OSiR zadaniach statutowych.

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Idź do góry

Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Więcej informacji znajdziesz przechodząc na stronę naszej Polityki prywatności