Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Ośrodek Sportu i Rekreacji
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej
zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie
do
 • Data publikacji strony internetowej: 2017-09-26
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-20
Strona internetowa została zaprojektowana tak, aby obsłużyć najszerszą grupę użytkowników,
niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • część plików do pobrania nie jest dostępnych cyfrowo gdyż były skanowane lub zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny
 • wytworzone przez urząd pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie
 • mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
  cel linku nie jest odpowiednio określony,
  załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
  pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej
 • sporadycznie pojawiają się błędy kodu HTML i CSS generowane przez system CMS WordPress
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-01.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Marta Carda, sekretariat@osir.legnica.eu
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 76 7233800
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać
skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia
dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,
na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości
filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej
żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego
sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia
wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny
niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa,
przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny
może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia
dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne
złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej
lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

I. Budynek główny – administracja OSiR

1. Budynek główny OSiR Legnica zlokalizowany jest w Legnicy przy ul. N. M. Panny 7. Do budynku prowadzi 1 wejście usytuowane od strony rynku.
2. Wewnątrz budynku nie ma windy, platform przyschodowych, pochylni, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
3. Pomieszczenia budynku znajdują się na parterze, I piętrze i II piętrze. Brak jest wejść dla osób poruszających się na wózkach.
4. W budynku brak jest toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
5. Brak jest miejsc parkingowych przed budynkiem.
6. Do budynku i wszystkich pomieszczeń osoba niewidoma i niedowidząca może wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
7. Brak dostępności tłumacza języka migowego na miejscu, oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

II. Hala sportowa ul. Lotnicza

1. Budynek hali sportowej zlokalizowany jest w Legnicy przy ul. Lotniczej 52. Do budynku prowadzą 3 wejście usytuowane od strony parkingów.
2. Wewnątrz budynku nie ma windy, platform przyschodowych, pochylni, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
3. Pomieszczenia hali znajdują się na parterze. Dla osób poruszających się na wózkach dostępne jest 1 wejście.
4. W hali jest 1 toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
5. Użytkownicy mogą korzystać z 110 bezpłatnych miejsc parkingowych przed budynkiem, jest 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
6. Do budynku i wszystkich pomieszczeń osoba niewidoma i niedowidząca może wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
7. Brak dostępności tłumacza języka migowego na miejscu, oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

III. Centrum Informacji i Organizacji Imprez ul. N. M. Panny

1. Budynek CIIOI zlokalizowany jest w Legnicy przy ul. Najświętszej Marii Panny 7. Do budynku prowadzą 2 wejścia od ulicy Najświętszej Marii Panny.
2. Wewnątrz budynku nie ma windy, platform przyschodowych, pochylni, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
3. Pomieszczenie centrum znajduje się na parterze. Do wejścia prowadzą progi – brak podjazdu dla wózków, otwór drzwi umożliwia wjazd wózka.
4. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
5. Brak miejsc parkingowych.
6. Do budynku i wszystkich pomieszczeń osoba niewidoma i niedowidząca może wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
7. Brak dostępności tłumacza języka migowego na miejscu, oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

IV. Brama Głogowska – Informacja Turystyczna

1. Budynek Informacji Turystycznej zlokalizowany jest w Legnicy przy ul. Nowa 70. Do budynku prowadzi 1 wejście – od Placu Zamkowego.
2.Wewnątrz budynku nie ma windy, platform przyschodowych, pochylni, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
3. Pomieszczenie informacji znajduje się na parterze. Wejście posiada płaski podjazd dla osób poruszających się na wózkach.
4. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
5. Przy budynku dostępne jest 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
6. Do budynku i wszystkich pomieszczeń osoba niewidoma i niedowidząca może wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
7. Brak dostępności tłumacza języka migowego na miejscu, oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

V. Hala sportowa ul. Głogowska

1. Budynek hali sportowej zlokalizowany jest w Legnicy przy ul. Głogowskiej 16 of. Do budynku prowadzi 1 wejście usytuowane od ulicy Głogowskiej.
2. Wewnątrz budynku nie ma windy, platform przy schodowych, pochylni, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
3. Pomieszczenia hali znajdują się na parterze. Do wejścia prowadzą schody – brak podjazdu dla osób poruszających się na wózkach.
4. W hali nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
5. Brak miejsc parkingowych.
6. Do budynku i wszystkich pomieszczeń osoba niewidoma i niedowidząca może wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
7. Brak dostępności tłumacza języka migowego na miejscu, oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

VI. Hala sportowa ul. Sejmowa

1. Budynek hali sportowej zlokalizowany jest w Legnicy przy ul. Sejmowej 3A. Do budynku prowadzi 1 wejście usytuowane od ulicy Sejmowej.
2. Wewnątrz budynku nie ma windy, platform przy schodowych, pochylni, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
3. Pomieszczenia hali znajdują się na parterze. Do wejścia prowadzi próg – brak podjazdu dla osób poruszających się na wózkach, otwór drzwiowy uniemożliwia wjazd wózka.
4. W hali nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
5. Użytkownicy mogą korzystać z 15 bezpłatnych miejsc parkingowych przed budynkiem.
6. Do budynku i wszystkich pomieszczeń osoba niewidoma i niedowidząca może wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
7. Brak dostępności tłumacza języka migowego na miejscu, oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

VII. Kąpielisko Kormoran ul. Kąpielowa

1. Obiekt sezonowy zlokalizowany jest w Legnicy przy ul. Kąpielowej 1. Do obiektu prowadzi 1 wejście usytuowane od ulicy Kąpielowej.
2. Wewnątrz budynku nie ma windy, platform przy schodowych, pochylni, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
3. Pomieszczenia obiektu znajdują się na parterze. Wejście posiada płaski podjazd dla osób poruszających się na wózkach. Kąpielisko posiada zjazd dla osób poruszających się na wózkach do wody.
4. W obiekcie są 2 toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
5. Użytkownicy mogą korzystać z 30 bezpłatnych miejsc parkingowych przed budynkiem, 3 miejsc wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
6. Do budynku i wszystkich pomieszczeń osoba niewidoma i niedowidząca może wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
7. Brak dostępności tłumacza języka migowego na miejscu, oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

VIII. Basen kąpielowy „Delfinek” ul. Polarna

1. Budynek basenu „ Delfinek ” usytuowany jest przy ul. Polarnej 1. Do budynku prowadzi 1 wejście od strony parkingu.
2. Wewnątrz budynku basenu nie ma platform przyschodowych, pochylni, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Basen wyposażony jest w profesjonalną windę do opuszczania osób z ograniczoną możliwością poruszania się do niecki basenowej.
3. Pomieszczenia basenu znajdują się na parterze. Do drzwi prowadzą schody – dwa stopnie. Wejście jest wyposażone w drzwi rozsuwane automatycznie podwójne. Przy wejściu po prawej stronie znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózkach.
4. Na basenie jest 1 toaleta, szatnia, łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
5. Użytkownicy mogą korzystać z bezpłatnych miejsc parkingowych znajdujących się przy stacji benzynowej Shell, 3 miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych znajdują się przy budynku basenu – wjazd od ul. Polarnej (od SP7)
6. Do budynku i wszystkich pomieszczeń osoba niewidoma i niedowidząca nie może wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
7. Brak dostępności tłumacza języka migowego na miejscu, oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

IX. Basen kąpielowy „Bąbelek” ul. Mazowiecka

1. Budynek basenu „ Bąbelek ” usytuowany jest przy ul. Mazowieckiej 3. Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Mazowieckiej.
2. Wewnątrz budynku basenu nie ma platform przyschodowych, pochylni, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Basen nie jest wyposażony w windę do opuszczania osób z ograniczoną możliwością poruszania się do niecki basenowej.
3. Pomieszczenia basenu znajdują się na parterze, poniżej poziomu znajdują się sauny do których prowadzą schody. Do drzwi prowadzą schody. Przy wejściu po prawej stronie znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózkach. Basen rekreacyjny posiada łagodne zejście.
4. Na basenie są 2 toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
5. Użytkownicy mogą korzystać z 20 bezpłatnych miejsc parkingowych znajdujących się przy budynku basenu, 4 miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
6. Do budynku i wszystkich pomieszczeń osoba niewidoma i niedowidząca nie może wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
7. Brak dostępności tłumacza języka migowego na miejscu, oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

X. Stadion Miejski, im. Orła Białego

Stadion Miejski im. Orła Białego w Legnicy zlokalizowany jest przy ul. Hetmańskiej 2. W obrębie stadionu wydzielono cztery trybuny: A, B, C, D. Stały dostęp na teren stadionu zapewniają dwie bramy wjazdowe od strony ul. Jordana oraz bramka dwuskrzydłowa od strony zespołu boisk wielofunkcyjnych zlokalizowanego przy Al. Orła Białego. W dniu rozgrywania meczu dostęp odbywa się także poprzez 16 kołowrotów i 12 bramek wyjściowych ( umożliwiających wejście osobom poruszającym się na wózkach). Przy żadnym z wejść nie ma głośników systemu naprowadzającego osoby niewidome lub słabowidzące.
2. Do trybuny A prowadzą 3 wejścia od strony wschodniej, drzwi znajdują się na wysokości poziomu krawężnika – nie posiadają podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
3. Do trybuny B prowadzi 6 wejść od strony zachodniej, wszystkie znajdują się na zerowym poziomie.
4. Do trybuny C prowadzą 2 wejścia od strony południowej, wszystkie znajdują się na zerowym poziomie.
5. Pomieszczenia administarcyjno -biurowe i szatniowe stadionu znajdują się na parterze. Na koronie trybuny A znajdują się pomieszczenia dla dziennikarzy, spikera oraz Policji, dla których brak jest wind, platform przyschodowych, pochylni, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
6. Wewnątrz wszystkich trybun nie ma wind, platform przyschodowych, pochylni, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
7. Na zewnątrz i wewnątrz trybun nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
8. Na trybunie A i C nie ma pochylni i miejsc siedzących dla osób niepełnosprawnych.
9. Na trybunie B znajdują się dwie pochylnie dla osób na wózkach, po jednej na krańcowych sektorach trybuny, 16 miejsc siedzących dla osób niepełnosprawnych.
10. Na trybunie D znajduje się jedna pochylnia dla osób na wózkach, po wschodniej stronie trybuny, 5 miejsc siedzących dla osób niepełnosprawnych
11. Na stadionie jest 6 toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych: 2 w trybunie A, 3
w trybunie B, 1 w trybunie D.
12. Użytkownicy mogą korzystać z 66 bezpłatnych miejsc parkingowych znajdujących się przy obiekcie, w tym: przy tryb. A – 2 miejsca, przy tryb. D – 8 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
13. Do pomieszczeń wewnątrz trybun oraz na trybuny istnieje możliwość wstępu z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
14. Brak dostępności tłumacza języka migowego na miejscu oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

……………………………..

Aplikacje mobilne
Brak aplikacji mobilnych

Idź do góry

Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Więcej informacji znajdziesz przechodząc na stronę naszej Polityki prywatności