Regulamin

Regulaminy Szczegółowe

Regulamin Główny Basenu

CZĘŚĆ OGÓLNA:

 1. Basen Kąpielowy DELFINEK jest jednostką Ośrodka Sportu i Rekreacji w Legnicy przy ul. NMP 7.
 2. Basen jest otwarty: w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 22:00, w soboty i niedziele od godz. 09:00 do godz. 21:00.
 3. O przerwach w funkcjonowaniu basenu zarządca powiadomi użytkowników poprzez wywieszenie ogłoszenia na drzwiach wejściowych na basen.
 4. Każda osoba korzystająca z basenu jest obowiązana do zapoznania się z regulaminami, obowiązującymi na jego terenie i podporządkowania się ich zapisom. Zakup biletu lub karnetu na basen oznacza, że użytkownik zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. Basen jest obiektem monitorowanym.
 6. Wstęp na teren basenu odbywa się na podstawie cennika zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Legnica.

ZASADY KORZYSTANIA Z HALI BASENOWEJ:

 1. Czas pobytu na hali liczy się od pełnej godziny, stanowiącej początek czasu korzystania z basenu, do upływu 55 minut. (bez delfinka) Na jednego opiekuna nie może przypadać więcej niż 15 osób.
 2. Wstęp na teren basenu odbywa się na podstawie jednorazowych biletów wstępu oraz elektronicznych kart wstępu, zwanych dalej karnetami. Bilet/karnet upoważnia do korzystania ze wszystkich urządzeń znajdujących się na hali basenowej.
 3. Obsługa basenu może czasowo ograniczyć sprzedaż jednorazowych biletów wstępu ze względu na bezpieczeństwo użytkowników.
 4. Za niewykorzystane bilety/karnety wstępu oraz w przypadku wydalenia użytkownika z basenu, uiszczone opłaty nie są zwracane.
 5. Płatny czas pobytu na Basenie Delfinek liczy się od momentu wczytania transpondera do bazy rozliczeniowej w kasie – do momentu odczytania transpondera przy bramce wyjściowej przy kasie.
 6. Wchodzący na pływalnię powinni skorzystać z szatni i pozostawić w niej wierzchnie okrycie, obuwie oraz przedmioty wartościowe, w tym dokumenty.
 7. Zmiana ubrania na strój basenowy odbywa się ,we wskazanej przez pracownika obsługi ruchu przebieralni. W’ „strefie wejścia” obowiązuje zmiana obuwia zewnętrznego na obuwie basenowe i odwrotnie.
 8. Przed wyjściem z przebieralni na halę basenową należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta. Za rzeczy pozostawione w szafkach kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności.
 9. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia paska z elektronicznym czujnikiem użytkownik obowiązany jest uregulować należność w wysokości 100 zł.
 10. Każda osoba przed wejściem do wody (także po skorzystaniu z WC) zobowiązana jest do umycia się pod natryskiem i przejścia na halę basenową przez brodzik.
 11. Na terenie hali basenowej obowiązuje:
  • Strój. kąpielowy, spełniający wymogi higieniczne, nie posiadający zamków błyskawicznych albo innych wstawek metalowych lub plastikowych, dla kobiet jedno lub dwu częściowy, przylegający do ciała, dla mężczyzn kąpielówki, spodenki, przylegające do ciała, bez kieszeni
  • Obuwie typu klapki,
  • Czepek na głowie obowiązuje w strefie pływania.
 12. Dzieci do lat 10 i dzieci nieumiejące pływać mogą przebywać w obiekcie jedynie pod opieką osób pełnoletnich. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone. Opiekun płaci za pobyt na pływalni według obowiązującego cennika.
 13. Dzieci do lat 3 korzystające z basenu muszą posiadać na sobie jednorazowe pielucho – majtki do kąpieli.
 14. Na teren basenu zakazany jest wstęp osobom z przeciwwskazaniami lekarskimi, chorym, w szczególności:
  • chorym na górne drogi oddechowe (katar, kaszel. Itp.);
  • z chorobami skóry (grzybica, egzema, liszaje) oraz z otwartymi ranami, plastrami i bandażami na ciele;
  • z chorobami układu wydalania;
  • mającymi trudności w oddychaniu, z niewydolnością układu krążenia;
  • cierpiącymi na zaburzenia równowagi;
  • chorobami zakaźnymi;
  • uczulonymi na środki dezynfekujące;
  • oraz osobom, których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.
 15. Osoby niepełnosprawne korzystające z pływalni i poruszające się na wózkach, obowiązane są przesiąść się na wózek basenowy we wskazanych dla nich przez obsługę miejscach.
 16. Ratownikami są osoby noszące strój w z napisem RATOWNIK.
 17. Wszystkie osoby korzystające z basenu są obowiązane do podporządkowania się nakazom ratowników oraz obsługi.
 18. Osoby znajdujące się w złym stanie zdrowia, sprawności oraz samopoczucia, a także kobiety w ciąży powinny korzystać z basenu i jego urządzeń ze szczególną ostrożnością. Kierownictwo basenu nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne spowodowane korzystaniem z basenu przez te osoby.
 19. O wszelkich sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników oraz nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić ratowników lub pracowników obsługi.
 20. Korzystanie z atrakcji wodnych odbywa się na własne ryzyko użytkowników. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji ze szczególną ostrożnością (po konsultacji z lekarzem).
 21. Atrakcje wodne włączane są na 45 minut czasu pobytu na hali.
 22. Strefy basenu i atrakcje wodne wyłączone czasowo z eksploatacji oznakowane są poprzez tablice informacyjne i korzystanie z nich jest w tym czasie zabronione.
 23. Grupy zorganizowane obowiązują dodatkowo zapisy „Regulaminu dla grup zorganizowanych”.30. Sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody jest sygnał dźwiękowy tj. dwukrotny gwizdek. Po usłyszeniu sygnału należy opuścić nieckę oraz halę basenową i oczekiwać na dalsze polecenia ratowników.
 24. W obrębie torów pływackich obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów. Maksymalna liczba osób na jednym torze pływackim nie może przekraczać 8 osób. W basenie rekreacyjnym może przebywać jednocześnie maksymalnie 20 osób. Na hali basenowej może przebywać jednocześnie 100/85 osób.
 25. Tory 5 i 6 przeznaczone są na pływanie rodzinne z dziećmi oraz dla osób słabo pływających, tory 1 i 2 przeznaczone są na pływanie rekreacyjne, tory 3 i 4 przeznaczone są dla osób dobrze pływających.
 26. Ze względu na zapewnienie zasad higieny i bezpieczeństwa osobom znajdującym się na terenie basenu nie wolno:
  • wchodzić do wody wbrew zakazowi ratowników, przy braku dyżuru służby ratowniczej i w czasie prowadzenia akcji ratowniczej,
  • wchodzić na halę basenową w ubraniach
  • wchodzić do wody w koszulkach nie przystosowanych do tego celu, klapakach, butach
  • wnosić i spożywać napojów alkoholowych oraz środków odurzających,
  • kąpać się z biżuterią (pierścionki, bransoletki, łańcuszki, etc.),
  • załatwiać potrzeb fizjologicznych w wodzie,
  • skakać do wody,
  • wnosić opakowań szklanych oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
  • biegać, skakać, popychać oraz zachowywać się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników basenu,
  • krzyczeć i wszczynać fałszywych alarmów,
  • zaśmiecać i zanieczyszczać pomieszczenia oraz niecki basenowe,
  • używać mydła i środków chemicznych na terenie hali basenowej,
  • niszczyć urządzeń i wyposażenia basenu,
  • korzystać na terenie przebieralni, natrysków hali basenowej z telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych i innych urządzeń mogących rejestrować obraz,
  • palić tytoniu, żuć gumy i spożywać pokarmów na hali basenowej i w pomieszczeniach przebieralni i natrysków,
  • pozostawiać klapek basenowych na hali oraz w ciągach komunikacyjnych.
  • Wprowadzania i przebywania zwierząt
 27. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
 28. Wnoszenie i korzystanie na terenie basenu z własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody dyżurującego ratownika.
 29. Osoby przebywające na terenie basenu i naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, mogą zostać usunięte z terenu basenu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonychopłat, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego.
 30. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia basenu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 31. Osoby towarzyszące nie korzystające z pływalni nie mogą przebywać na hali basenowej.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

 1. Za zniszczenia obiektu, a także zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie przedmiotów przekazanych do używania obowiązuje odpłatność w pełnej wysokości wartości szkody.
 2. Zarządca basenu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe zagubione lub utracone w skutek kradzieży na terenie obiektu.
 3. Zarządca basenu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie strojów kąpielowych na terenie obiektu.
 4. Zarządca basenu nie odpowiada za zdarzenia spowodowane nie przestrzeganiem niniejszego regulaminu, instrukcji korzystania z atrakcji wodnych i wskazań obsługi.
 5. Nieznajomość regulaminu oraz instrukcji użytkowania saun i wanny SPA, nie zwalnia z odpowiedzialności za nieprawidłowe użytkowanie basenu i jego urządzeń, a zarządca basenu nie ponosi odpowiedzialności za negatywne tego skutki.
 6. Zarządca basenu nie odpowiada za kradzieże na parkingu (niestrzeżonym) oraz uszkodzenia ciała wynikające z naruszenia regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Korzystanie na terenie basenu z aparatów fotograficznych i kamer może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody zarządcy basenu.
 2. Wszelka działalność zarobkowa wewnątrz basenu – w tym również udzielanie prywatnej nauki pływania za wynagrodzeniem, imprezy klubowe, sportowe i inne imprezy zespołowe, możliwe są wyłącznie za zgodą zarządcy basenu.
 3. Uwagi i wnioski należy składać w punkcie obsługi ruchu do „Rejestru uwag i wniosków”.
 4. Skargi należy zgłaszać kierownikowi basenu lub Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji.
 5. O innych sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują przepisy ogólne oraz zarządca basenu.
 6. Zarządca basenu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.
Idź do góry

Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Więcej informacji znajdziesz przechodząc na stronę naszej Polityki prywatności