Bieg Niepodległości

 

Zapisz się teraz

Pliki do pobrania:

 

Regulamin Biegu Niepodległości – 10 listopada 2017 r.

 

I. CEL IMPREZY:
 1. Uczczenie 99. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.
 2. Popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako aktywnej formy wypoczynku.
 3. Promocja miasta Legnicy.
II. ORGANIZATOR:
 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy, ul. NMP 7, 59-220 Legnica, tel. 76/723-38-01, www.osir.legnica,eu; e-mail: ci@osir.legnica.pl
 2. Dyrektor Biegu – Andrzej Gąska, tel. 603 594 668
III. TERMIN i MIEJSCE:
 1. Bieg odbędzie się 10 listopada 2017 r., o godz. 18:00.
 2. Start i meta: ul. N.Marii Panny, w pobliżu siedziby OSiR. Sekretariat zawodów czynny od godz. 13:00.
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. W biegu głównym mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 16 rok życia. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do dostarczenia zgody rodziców z zaznaczeniem informacji o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu.
 2. Osoby pełnoletnie składają oświadczenie z własnoręcznym podpisem , stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu
 3. Każdy uczestnik bierze udział w biegach na własną odpowiedzialność. Wpisanie się na listę uczestników oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.
 4. Regulamin biegu dostępny jest na stronie www.osir.legnica.pl. oraz w siedzibie Organizatora.
V. ZGŁOSZENIA i OPŁATA STARTOWA:
 1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą do dnia 8 listopada poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.osir.legnica.eu w zakładce BIEG NIEPODLEGŁOŚCI, pod warunkiem że limit zgłoszonych zawodników nie zostanie wcześniej wyczerpany.
 2. Wpisowe do biegu – 20 zł, seniorzy (60 lat i więcej ) – 10 zł, juniorzy poniżej 18 roku życia- 5 zł
 3. Wpłat należy dokonywać , za pośrednictwem płatności elektronicznych w panelu zgłoszeń internetowych lub na konto bankowe Ośrodka Sportu i Rekreacji w Legnicy
  WBK O/Legnica 08 1090 2066 0000 0005 4200 0344 z opisem: Imię i nazwisko startującego, opłata startowa BIEG NIEPODLEGŁOŚCI . Liczy się data dokonania przelewu lub wpłaty.
 4. Raz wniesiona opłata nie podlega zwrotowi i nie można jej przenieść na inną osobę.
 5. Uczestnicy biegu otrzymają numer startowy , który należy obowiązkowo przypiąć do koszulki z przodu.
 6. Obowiązuje limit 400 zawodników.
 7. Za pełne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dokonanie opłaty startowej.
 8. Dane zawodnika pojawiają się na liście startowej po zaksięgowaniu wpłaty.
 9. Po wyczerpaniu limitu zapisanych zawodników i dokonaniu wpłaty na konto Organizatora opłata startowa zostanie zwrócona.
VI. WERYFIKACJA I ODBIÓR NUMERÓW STARTOWYCH
 1. Weryfikacja zawodników i odbiór numerów startowych odbywać się będzie w biurze OSiR przy ul. N.M. Panny 7 w dniach:
  09.11.2016 r., w godz. 7.30 – 15.30
  10.11.2016 r., w godz. 12.00 – 17.00
 2. Uczestnik podczas weryfikacji musi posiadać dowód osobisty lub paszport celem kontroli daty urodzenia i obywatelstwa oraz dokument potwierdzający dokonanie wpłaty.
 3. Warunkiem pozytywnej weryfikacji jest:
  1. osobiste stawiennictwo zawodnika i przedłożenie podpisanego oświadczenia według treści formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu lub:
  2. stawiennictwo upoważnionej osoby, która zobowiązana jest przedłożyć oryginał upoważnienia podpisanego przez zawodnika w imieniu, którego weryfikacja jest dokonywana według treści formularza stanowiącego załącznik nr 2 wraz z kserokopią dokumentu tożsamości zawodnika wraz z oryginałem tego dokumentu do wglądu (dowód osobisty lub paszport ), oraz podpisane przez zawodnika w imieniu, którego weryfikacja jest dokonywana oświadczenia stanowiącego załączniki nr 1 do niniejszego regulaminu
VII. KATEGORIE WIEKOWE I DYSTANSE :

Bieg główny – 5500 m – 4 pętle x 1375 m kobiet i mężczyzn

K-1 – 16-34 lata
K-2 – 35-49 lat
K-3 – 50-59 lat
K-4 – 60 lat i więcej

M-18 – 16-29 lat
M-30 – 30-39 lat
M-40 – 40-49 lat
M-50 – 50-59 lat
M-60 – 60-64 lat
M-65 – 65-69 lat
M-70 – 70 lat i więcej

VIII. NAGRODY:

W kategoriach wiekowych biegu głównego kobiet i mężczyzn za zajęcie miejsc I-III zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne (I – 200 zł, II – 150 zł, III – 100).

Zwycięzcy kategorii open kobiet i mężczyzn otrzymują puchary.

Każdy z uczestników biegu, po przekroczeniu linii mety otrzyma okazjonalny medal.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

Organizator zapewnia: opiekę medyczną, ciepły poczęstunek i napoje, medal okolicznościowy.

Każdy uczestnik biegu jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

Organizator