Treść strony

Treść artykułu

Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Legnicy

12 marca 2021

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 16.03.2021

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Legnicy
zaprasza do składania ofert pisemnych na:
„Dzierżawę kortów tenisowych przy ul. Sejmowej 3A
w okresie od 1.04.2021r. do 30.10 2021 r.”

I. Opis przedmiotu dzierżawy:
1. Korty tenisowe zlokalizowane przy ul. Sejmowej 3 A w Legnicy, na działce o powierzchni 2250m² oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 211, uzbrojonej w energię elektryczną, wodociąg, kanalizację i ogrodzenie,
2. W dzierżawę oddane zostaną 4 korty tenisowe, pomieszczenie socjalne i toalety zewnętrzne (łączna powierzchnia pomieszczeń 44 m²)
3. Dzierżawca nie może zmieniać obecnego przeznaczenia nieruchomości.

II. Kwota wywoławcza czynszu dzierżawy obiektu wynosi 1000,00zł netto/ miesięcznie co stanowi wartość 7 000,00zł netto za dzierżawę 7 miesięcy.
1. W kwocie czynszu dzierżawy prócz narzutów OSiR ujęty jest koszt ubezpieczenia obiektu od ognia i innych zdarzeń losowych, energii elektrycznej i wody zużywanej w pomieszczeniu socjalnym i wc ( ryczałt)
2. Oprócz czynszu dzierżawca ponosił będzie koszty:
 za zużytą wodę do zraszania kortów naliczane na podstawie odczytów podlicznika, wg aktualnych cen dostawcy wody,
 ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i kradzieży
3. Wywóz nieczystości stałych pozostaje w obowiązku Dzierżawcy .

III. Warunkiem udziału w postępowaniu jest:
1. Złożenie oferty w terminie do dnia 22.03.2021r. do godz.15:30 w sekretariacie OSiR w Legnicy ul. N.M. Panny 7, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Oferta na dzierżawę kortów tenisowych przy ul. Sejmowej w Legnicy”.
2. Jednym z warunków zawarcia umowy będzie wpłacenie stałej kaucji w wysokości 3000,00 zł brutto, będącej zabezpieczeniem dla Wydzierżawiającego spełnienia warunków umowy. Kaucja zostanie zwrócona niezwłocznie po końcowym rozliczeniu z Wydzierżawiającym.

IV. Oferta powinna zawierać:

1. Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
2. Podpisany wzór umowy dzierżawy – załącznik nr 2.
3. Podpisaną klauzulę RODO – załącznik nr 3
4. Podpisaną Ofertę wykorzystania obiektu.
5. W przypadku posiadania doświadczenia w prowadzeniu odkrytych kortów sezonowych – dokumenty potwierdzające to doświadczenie.
6. W dniu podpisania umowy oferent zobowiązany jest przedłożyć wyciąg z rejestru działalności gospodarczej i potwierdzenie wpłaty wymaganego zabezpieczenia.
V. Termin związania z ofertą:
Dzierżawca będą związani ofertą przez okres 14 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
VI. Kryteria wyboru oferty:
1. miesięczna stawka czynszu dzierżawnego (netto) – max. 50 pkt.,
punktacja liczona wg wzoru dla stawki czynszu:
p1 =( najniższy czynsz ze złożonych ofert / czynsz badanej oferty) x 50
2. atrakcyjność przedstawionej oferty wykorzystania obiektu (koncepcja sposobu prowadzenia i organizacji działalności kortów) – max do 20 pkt. :
Mile widziana będzie organizacja turniejów, ligi i innych atrakcyjnych form ogólnodostępnych dla chcących wziąć w nich udział.
p2 = max. do 20 pkt
3. Doświadczenie w prowadzeniu odkrytych kortów sezonowych – w ciągu ostatnich 5 lat – I sezon =10 pkt – max. 30 pkt (max. 3 sezony). Bez doświadczenia – 0 pkt.
W celu potwierdzenia ww. doświadczenia należy przedstawić dokumenty potwierdzając ten fakt (np. umowy wynajmu, dzierżawy, zaświadczenia itp.)
p3 = max. 30 pkt

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów
p= (p1+p2+ p3), max 100 pkt.

W przypadku uznania złożonych ofert za równorzędne komisja przetargowa może zorganizować dodatkowy ograniczony przetarg ustny, w którym jedynym kryterium będzie miesięczna stawka czynszu dzierżawnego.

VII. Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, negocjacji, zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek oferty, odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na każdym jego etapie.

Dodatkowych informacji udziela dział techniczny na Stadionie Miejskim ul. Hetmańska 2
w Legnicy, tel. 76 856 69 40 wew. 107.

Załączniki:
Nr 1 Wzór umowy
Nr 2 Formularz ofertowy
Nr 3 Klauzula RODO

Idź do góry

Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Więcej informacji znajdziesz przechodząc na stronę naszej Polityki prywatności