Treść strony

Treść artykułu

zdjęcie startu w mistrzostwach Legnicy w nordic walking

Otwarte Mistrzostwa Legnicy w Nordic Walking Mini Nordic Walking

10 lutego 2019

Wiosenny Nordic Walking 07.04.2019r.

Otwarte Mistrzostwa Legnicy w Nordic Walking
Mini Nordic Walking

1550 m – kategoria osób niepełnosprawnych z podziałem
na kat open kobiet i mężczyzn

6200 m w 4 kategoriach wiekowych z podziałem na kat.
kobiet (K) i mężczyzn (M):
K/M 16 16 – 35 lat
K/M 30 36 – 49 lat
K/M 50 50 – 59 lat
K/M 60 pow. 60

Otwarte Mistrzostwa Legnicy w Nordic Walking
do 25-03 -2019 -20 zł.
od 26-03-2019 -25 zł.
Osoby niepełnosprawne na dystansie 1550 – bezpłatnie

Obowiązuje limit 150 zawodników.

Zapisy przez stronę DataSport : http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4506
————-

REGULAMIN
Otwarte Mistrzostwa Legnicy w Nordic Walking
I. CEL:
Celem zawodów jest popularyzacja Nordic Walking jako prozdrowotnej aktywności fizycznej i sportu dla wszystkich, wśród ludzi w różnym wieku z różnych środowisk społecznych, eliminacja barier środowiskowych.

II. TERMIN:
Mistrzostwa Legnicy
07 kwietnia 2019 r.,
Mistrzostwa Legnicy
Start na 6200m – godz. 10.00 ( cztery okrążenia )
Start na 1550 m- godz. 10 15 (jedno okrążenie)
Mini Nordic Walking
Start na 200 m – godz. 10 20 (200 m,)

III. MIEJSCE:
Start/meta : Al. Orła Białego, Park Miejski, Legnica
IV. ORGANIZATOR:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy, ul. NMP 7 59-220 Legnica, tel. 76 72-33-801
V. WARUNKI UCZESTNICTWA, DYSTANS i KATEGORIE
1. Uczestnikami mistrzostw mogą być osoby, które w dniu 06.04.2019 r. ukończyły 16 rok życia. Osoby te powinny posiadać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Mistrzostwach
2. Prowadzona będzie klasyfikacja osób niepełnosprawnych . (Orzeczenie lekarskie do wglądu w biurze zawodów).
3. Uczestnicy startują na dystansie:
a) 200 m – dzieci do lat 8
a) 1550 m – kategoria osób niepełnosprawnych z podziałem na kat open kobiet i mężczyzn
b) 6200 m w 4 kategoriach wiekowych z podziałem na kat. kobiet (K) i mężczyzn (M):

K/M 16 16 – 35 lat
K/M 30 36 – 49 lat
K/M 50 50 – 59 lat
K/M 60 pow. 60

d) w przypadku nie zgłoszenia się minimum 3 osób w danej kategorii wiekowej, zgłoszone osoby automatycznie przepisywane są do młodszej kategorii wiekowej
4. Przynależność do kategorii wiekowej jest określana na podstawie roku urodzenia.

VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA:
1. Warunkiem uczestnictwa w Mistrzostwach jest:
a) zapisy należy dokonać przez stronę DataSport : Otwarte Mistrzostwa Legnicy w Nordic Walking link: http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4506
Obowiązuje limit 150 zawodników.

Uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia oświadcza, że:
• zapoznał się i akceptuje niniejszy Regulamin.
• wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Najświętszej Marii Panny 7 59-220 Legnica, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).
• wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora.
• ma świadomość, że przysługuje mu prawo wglądu do danych, poprawiania ich.
• jest zdolny do udziału w imprezie, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału oraz że startuje na własną odpowiedzialność
Opłata startowa :
– Mistrzostwa Legnicy 20 zł do 25-03 -2019, od 26-03-2019 25 zł.
– Osoby niepełnosprawne ( startujące na dystansie 1550 m) – zwolnione z opłaty
– Osoby, które nie ukończyły 18 –tego roku życia – zwolnione z opłaty

b) wniesienie opłaty startowej za pośrednictwem płatności elektronicznych w panelu zgłoszeń internetowych lub osobiście w biurze OSiR przy ul. N.M. Panny 7 lub w dniu imprezy (w przypadku wolnych miejsc) w biurze zawodów. Wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi.

c) zgłoszenie się w dniu zawodów z dowodem osobistym do biura Mistrzostw po odbiór numeru startowego do godz. 9.30. Biuro będzie czynne w dniu imprezy od godz. 8.30 i zlokalizowane w Parku Miejskim, Al. Orła Białego (przy Skate Parku)
d) w przypadku osób niepełnoletnich dostarczenie pisemnej zgody opiekuna na udział w Mistrzostwach oraz przedłożenie jej w biurze zawodów.
2. Za pełne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej
3. Z opłaty startowej zwolnione są osoby startujące w kategorii osób niepełnosprawnych oraz osoby które nie ukończyły 18-tego roku życia.
4. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać własne kije do nordic walking.
5. Uczestników Mistrzostw obowiązują zasady fair play aktywnego marszu z kijami (technika nordic walking), niniejszy Regulamin VI Otwartych Mistrzostw Legnicy w NW
oraz Przepisy Sportowej Rywalizacji Nordic Walking PSNW .
6. Pomiar czasu będzie dokonywany drogą elektroniczną przy pomocy chipów umieszczonych w numerach startowych.
VI. NAGRODY
1. Zdobywcy miejsc I – III w poszczególnych kategoriach wiekowych wśród kobiet i mężczyzn otrzymają statuetki.
2. Zawodnicy, którzy uzyskają najlepszy czas w kat. open wśród kobiet i mężczyzn otrzymają puchary .
3. Najszybsza Legniczanka i Najszybszy Legniczanin ( najlepsze czasy open I-III wśród kobiet i mężczyzn , wręczone zostaną puchary – mieszkańcy Legnicy
4. Za najlepsze czasy open (I-III) wśród osób niepełnosprawnych – kobiet i mężczyzn wręczone zostaną puchary.
5. Każdy z uczestników, po przekroczeniu mety, otrzyma pamiątkowy medal.
6. Ogłoszenie wyników – po opublikowaniu nieoficjalnych wyników ( zakończeniu sportowej rywalizacji) zawodnicy mają 10 minut na zgłoszenie do Sędziego Głównego protestu. Po zatwierdzeniu oficjalnych wyników nastąpi dekoracja i wręczenie nagród.
7. Mini Nordic Walking., dzieci do lat 8 , wszyscy otrzymują pamiątkowe medale po przekroczeniu linii mety.
VII. TRASA
1. Trasa Mistrzostw prowadzić będzie alejami Parku Miejskiego
2. Trasa będzie oznakowana.
3. Na trasie będzie znajdował się punkty odświeżania z wodą

VIII. SĘDZIOWANIE
1. Wszyscy sędziowie działają niezależnie od siebie, a ich osąd oparty jest na obserwacji.
2. Sędziowie mają prawo zmieniać miejsce, z którego dokonywana jest ocena prawidłowej techniki nordic walking. .
3. Sędziowie oceniają zgodnie z Regulaminem Mistrzostw oraz Przepisami Sportowej Rywalizacji NW.
4. Otrzymanie żółtej kartki skutkować będzie dodaniem dodatkowych 30 s. do czasu ogólnego. Trzecia żółta kartka oznacza dyskwalifikację zawodnika. O udzieleniu upomnienia/kartki sędzia informuje zawodnika u którego zauważono nieprawidłową technikę / przy braku kontaktu głosowego z zawodnikiem informacja jest przekazana do Sędziego Głównego i Sędzia Główny informuje zawodnika o otrzymaniu upomnienia/kartki.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Wszelkie kwestie sporne związane z rywalizacją sportową rozstrzyga Sędzia Główny zawodów.
2. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie Mistrzostw.
3. Organizator zapewnia ciepły posiłek dla uczestników Mistrzostw.
4. Organizator zapewnia elektroniczny pomiar czasu.
5. Zawodnicy startujący w Mistrzostwach są ubezpieczeni przez Organizatora od następstw nieszczęśliwych wypadków
6. Rejestracja oraz wniesienie opłaty startowej jest równoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu Mistrzostw.
7. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz ochrony przyrody jak również dbać o porządek w miejscu zawodów.
8. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

Organizator

wydarzenie: https://tiny.pl/tm93j

Idź do góry

Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Więcej informacji znajdziesz przechodząc na stronę naszej Polityki prywatności