Treść strony

Treść artykułu

Dzierżawa kortów tenisowych przy ul. Sejmowej 3A

17 marca 2017

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Legnicy zaprasza do składania ofert pisemnych na: ?Dzierżawę kortów tenisowych przy ul. Sejmowej 3A w okresie od 1.04.2017 r. do 30.09.2017 r.?

I. Opis przedmiotu dzierżawy:
 1. Korty tenisowe zlokalizowane przy ul. Sejmowej 3 A w Legnicy, na działce o powierzchni 2250m? oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 211, uzbrojonej w energię elektryczną, wodociąg, kanalizację i ogrodzenie,
 2. W dzierżawę oddane zostaną 4 korty tenisowe, pomieszczenie socjalne i toalety zewnętrzne (łączna powierzchnia pomieszczeń 44 m?)
 3. Dzierżawca nie może zmieniać obecnego przeznaczenia nieruchomości.
II. Kwota wywoławcza czynszu dzierżawy obiektu wynosi 899,27 zł netto/ miesięcznie co stanowi wartość 5.395,62 zł netto za dzierżawę 6 miesięcy.
 1. W kwocie czynszu dzierżawy ujęty jest koszt: ubezpieczenia obiektu od ognia i innych zdarzeń losowych, energii elektrycznej i wody zużywanej w pomieszczeniu socjalnym i WC (ryczałt)
 2. Oprócz czynszu dzierżawca ponosił będzie koszty: za zużytą wodę do zraszania kortów naliczane na podstawie odczytów podlicznika, wg aktualnych cen dostawcy wody,
 3. Wywóz nieczystości stałych pozostaje w obowiązku Dzierżawcy.
III. Warunkiem udziału w postępowaniu jest:
 1. Złożenie oferty w terminie do dnia 31.03.2017 r. do godz.13:00 w sekretariacie OSiR w Legnicy ul. N.M. Panny 7, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: ?Oferta na dzierżawę kortów tenisowych przy ul. Sejmowej w Legnicy?.
 2. Jednym z warunków zawarcia umowy będzie wpłacenie stałej kaucji w wysokości 2000,00 zł brutto, będącej zabezpieczeniem dla Wydzierżawiającego spełnienia warunków umowy. Kaucja zostanie zwrócona niezwłocznie po końcowym rozliczeniu z Wydzierżawiającym.
IV. Oferta powinna zawierać:
 1. Imię, nazwisko i adres oferenta/ nazwa firmy, adres, dane osób reprezentujących
 2. Datę sporządzenia oferty.
 3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z obiektem oraz warunkami postępowania i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
 4. Oferowaną wysokość czynszu miesięcznego netto, nie niższą niż kwota wywoławcza określona w pkt. II.
 5. Oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami lokalnymi i skarbowymi.
 6. Podpisany wzór umowy dzierżawy.
 7. Propozycje wykorzystania kortów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz planowane działania modernizacyjne, które podejmie oferent w celu podniesienia walorów użytkowych, technicznych i estetycznych obiektu.
 8. W dniu podpisania umowy oferent zobowiązany jest przedłożyć wyciąg z rejestru działalności gospodarczej.
V. Termin związania z ofertą:

Dzierżawca będą związani ofertą przez okres 14 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI. Kryteria wyboru oferty:

Preferowane będą oferty: deklarujące najwyższy czynsz miesięczny (netto).

Kryterium dodatkowe: przedstawienie atrakcyjnej oferty wy korzystania obiektu i działań modernizacyjnych.

W przypadku uznania złożonych ofert za równorzędne rozstrzygnięcie postępowania nastąpi po licytacji ustnej w terminie określonym przez komisję przetargową.

VII. Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek oferty, odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Dodatkowych informacji udziela dział techniczny na Stadionie Miejskim ul. Hetmańska 2 w Legnicy, tel. 76 856 69 40 wew. 107.

 

Idź do góry

Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Więcej informacji znajdziesz przechodząc na stronę naszej Polityki prywatności